Podnosimy urodzajność gleby

PODNOSIMY URODZAJNOŚĆ GLEBY

Rodzina Użyźniaczy Glebowych UGmax jest objęta badaniami naukowymi od 2003 r. Celem badań jest uzyskanie odpowiedzi na temat przyczyn tak licznego występowania problemów w produkcji rolnej oraz możliwości przeciwdziałania im.

Główne problemy

 • spadek zawartości materii organicznej w glebie
 • utrudniony rozkład resztek pożniwnych
 • pogorszenie struktury gleby
 • coraz liczniej występujące zalewiska i podtopienia
 • coraz częściej występujące objawy suszy
 • utrudnienia z terminowym wejściem w pole z zabiegami agrotechnicznymi
 • nadmiernie zużycie maszyn, paliwa i czasu pracy
 • zbyt szybkie zakwaszanie się gleby
 • spadek efektywności nawożenia
 • pogarszanie się zdrowotności roślin
 • pomimo zwiększonych nakładów nie uzyskujemy oczekiwanych plonów
 • spadek opłacalności produkcji rolnej

Wyniki Badań

Produkty z rodziny Użyźniaczy Glebowych UGmax – których następcą jest obecnie dostępny na rynku UGmax plus są objęte badaniami naukowymi od 2003r. 

Część z tych badań, mających na celu lepsze rozpoznanie działania preparatu (m. in ustalenie optymalnych wielkości dawek i najkorzystniejszych terminów stosowania, wpływu na poprawę stanu gleby oraz na rozwój, zdrowotność i plonowanie roślin) zostały zlecone przez firmę PPHU BOGDAN, której jesteśmy kontynuatorem. 
Ich wyniki wywołały duże zainteresowanie wśród przedstawicieli świata nauki na obszarze całego kraju. W rezultacie niezależne badania nad działaniem UGmax na glebę i rośliny podjęło bardzo wiele ośrodków naukowo-badawczych, za co im serdecznie dziękujemy.
Analiza zebranych przez nas, jak i dostępnych na stronach internetowych wyników tych badań umożliwia lepiej zrozumieć przemiany, które preparat inicjuje w glebie i ich wpływ na plonowanie roślin. Ma to ważne znaczenie, gdyż coraz częściej zauważane jest pogarszanie się stanu gleb. Wiąże się to z coraz większymi utrudnieniami, kosztami i stratami.
Wnioski wynikające z badań mogą pomóc w przeciwdziałaniu tym przeszkodom, a tym samym stworzyć możliwości na uzyskiwanie dobrych plonów przy ponoszeniu niższych kosztów.

Słoma – problemy
czy korzyści

Stefan Troka na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez dr hab. inż Karola Kotwicę, prof. nadz. UTP w Katedrze Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa UTP w Bydgoszczy, m.in. w ramach projektu badawczego PB 0834/B/P01/2009/36 finansowanego przez MNiSW.

Wpływ stanu gleby nam
rozwój roślin

Karolina Frąckowiak – Pawlak na podstawie wyników badań Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Grzebisza oraz Katedr Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pod kierunkiem prof. dr hab. inż Jacka Długosza.

Plonowanie roślin w
aspekcie pobrania
składników pokarmowych

Karolina Frąckowiak – Pawlak na podstawie wyników badań naukowych Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Grzebisza i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Oddział Bonin, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Kazimierza Jabłońskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym na łamach Agronomy*

*Agronomy to międzynarodowe, recenzowane czasopismo o otwartym dostępie poświęcone agronomii i agroekologii publikowane co miesiąc w Internecie przez MDPI

Inne wyniki badań

Badania nad skutecznością stosowania produktów z rodziny Użyźniaczy Glebowych UGmax są prowadzone od wielu lat, w licznych ośrodkach naukowo – badawczych i obejmują szerokie aspekty wpływu preparatu, zarówno na plonowanie różnych roślin, jak również na ich zdrowotność. Znaczna część wyników tych badań została opublikowana w wydawnictwach naukowych.

Poniżej prezentujemy niektóre z nich. 

Paluch, Parylak.
Wpływ zabiegów proekologicznych w monokulturze pszenżyta ozimego na ograniczenie porażenia przez choroby podsuszkowe. Progress in Plant Protection 51(3) 2011 1328-1332

Paluch M. i in. Ograniczenie porażenia rdzą brunatną pszenżyta ozimego uprawianego w monokulturze. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu Nr 588/2012

Sulewska – Ocena efektów stosowania użyźniacza glebowego UGmax w uprawie kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Biuletyn PIMR Nr 4 2009

Zarzecka – Plonotwórcza działanie użyźniacza glebowego UGmax w uprawie ziemniaka. Inżynieria Ekologiczna 28 /2012.

Opinie i pozwolenia

UGmax Plus Użyźniacz Glebowy spełniając wymogi ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku „O nawozach i nawożeniu” uzyskał pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-650b/23 konieczne do funkcjonowania w obrocie rolnym.

W trakcie procedur poprzedzających wydanie powyższego pozwolenia otrzymał pozytywne opinie o spełnieniu wymagań jakościowych i przydatności do stosowania wydane przez czołowe instytuty badawczo-naukowe:

 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB  Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia w Puławach
 • Instytut Ogrodnictwa Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych  w Skierniewicach
 • Instytut Ogrodnictwa Zakład Agrotechniki Roślin Sadowniczych w Skierniewicach

Dodatkowe informacje
i praktyczne porady można uzyskać pod numerem

tel. 888 685 802