Problemy w uprawie

W ostatnich latach na naszych polach coraz częściej pojawiają się trudne do przezwyciężenia problemy związane z pogarszaniem się stanu gleb.

Powodują one wzrost kosztów produkcji oraz ograniczają możliwości plonowania roślin.

Do najczęściej występujących należą :


Trudności z rozkładem masy organicznej w glebie

Utrudniony rozkład resztek pożniwnych powoduje pogorszenie stanu fitosanitarnego gleby.

Pogorszenie stanu fitosanitarnego gleby wpływa na powstawanie i rozwój wielu chorób.


Spadek zawartości materii organicznej w glebie: 

Ubytek materii organicznej gleby zwiększa jej mozaikowatość.


Ubytek materii organicznej powoduje pogorszenie struktury gleby.

Gleba staje się zlewna i trudna w uprawie, co  podnosi koszty i zwiększa zużycie maszyn.

Glebę o złej strukturze trudno doprawić, co powoduje pogorszenie wschodów roślin i zakłócenia w dalszym ich rozwoju.

Zła struktura gleby utrudnia, a czasem wręcz  uniemożliwia roślinom właściwy
rozwój systemu korzeniowego.


Pogarszanie się retencji wodnej:

Gleba o niewłaściwej strukturze źle wchłania wodę i w okresie zwiększonych opadów jest przyczyną powstawania zalewisk oraz podtopień.

Na polach, które źle wchłaniają wodę  powstają utrudnienia w organizacji koniecznych do przeprowadzenia zabiegów agrotechnicznych.

Nie zagospodarowana przez glebę woda łatwo odparowuje i brakuje jej roślinom w okresach bezopadowych, zwiększając efekty suszy.


Konsekwencją pogarszania się stanu gleb jest narastająca ilość problemów
i kosztów oraz duże straty w uprawach.